LOGO

PROTOTIP

Steel

Поседува позиција достојна за почит во доменот на челичните конструкции на домашен и светски пазар. Резултат на професионалната работа на стручниот кадар е дизајнот и модерната технологија на крајните изработки од челичните конструкции.

  • Браварски работи

- Носиви челични конструкции

- Процесна опрема

- Антенски столбови

- Изработка на данца (од F800 до F3000 mm со дебелина до 12 mm)

- Изработка на хоризонтални и вертикални резервоари

- Соларни системи за топла вода

- Носачи – тракери за Photovoltaic панели

- Сигурносни врати

- Огноотпорни врати

- Гаражни врати

- Галванизација

  • Лимарија

- Кровопокривачки работи

- Вентилација

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

360 view